CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG – T.D.K
Thứ 6, Ngày 16 tháng 11 năm 2018
Cung cấp các dịch vụ kiểm toán trong các lĩnh vực:
- Kiểm toán báo cáo tài chính thường niên cho các loại hình doanh nghiệp;
- Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư thực hiện hoàn thành;
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
- Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ;
- Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất;
- Kiểm toán hoạt động; 
- Kiểm toán tuân thủ; 
- Kiểm toán xác định vốn góp;
- Kiểm toán thông tin tài chính.