CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG – T.D.K
Thứ 6, Ngày 16 tháng 11 năm 2018
- Tư vấn lập dự toán giá trị công trình XDCB;
- Tư vấn lập quyết toán giá trị công trình XDCB hoàn thành;
- Tư vấn xét thầu;
- Tư vấn xác định giá trị tài sản, máy móc thiết bị.