Thứ 3, Ngày 19 tháng 06 năm 2018
- Tư vấn lập dự toán giá trị công trình XDCB;
- Tư vấn lập quyết toán giá trị công trình XDCB hoàn thành;
- Tư vấn xét thầu;
- Tư vấn xác định giá trị tài sản, máy móc thiết bị.